Registračný poplatok

 

27. výročná konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti, 22. - 24. 11. 2020

  do 30.9.2020* po 30.9.2020 a na mieste
Členovia SUS alebo ČUS 100 € 120 €
Nečlenovia SUS alebo ČUS 120 € 150 €
Rezidenti  100 € 120 €
Zdravotné sestry 5 € 10 €

*Zvýhodnený poplatok platí v prípade platby prevodom, pri dodržaní stanoveného termínu.
Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku.
Účasť je možné zrušiť v termíne do 29. 10. 2020. Po tomto termíne sú uhradené poplatky nevratné.

 

IV. Onkourologické sympózium 23. – 24. 11.2020   

Registračný poplatok: 60 €
Registračný poplatok sestry: 5 €

 

Spôsob úhrady

Úhradu účastníckeho poplatku je možné uskutočniť bankovým prevodom alebo priamo na mieste. Súčasťou bankového prevodu musí byť meno a priezvisko účastníka (v časti Doplňujúce údaje), za ktorého je účastnícky poplatok hradený.
Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku si uschovajte a v prípade potreby predložte pri registrácii. Účastnícky poplatok zahŕňa vstup do konferenčných a výstavných priestorov, konferenčný materiál a občerstvenie počas odborného programu.

Bankové spojenie

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 6624435018 / 1111
IBAN: SK52 1111 0000 0066 2443 5018
Swiftcode: UNCRSKBX
Variabilný symbol
27. Výročná konferencia SUS: 22112020
Variabilný symbol
IV. Onkourologické sympózium: 23112020
Poznámka pre príjemcu: meno a priezvisko účastníka